Pengkiraan Kadar Nadi

Keupayaan otot jantung bekerja dapat diukur dengan cara mengira denyutan nadi. Ia dapat dirasa atau dipastikan dengan cara meletakkan keempat-empat jari kecuali ibu jari kita ke pergelangan tangan setentang dengan ibu jari atau dibahagian bawah telinga.
i. Carotid Artery
ii. Radial Artery
Kadar Nadi Rehat (KNR)
Kadar nadi rehat (KNR) iaitu denyutan nadi pada masa tidak melakukan aktiviti. Untuk mencari KNR yang tepat, ambil denyutan nadi pada waktu pagi, bangun daripada tidur, sekurang-kurangnya dua hari berturut-turut selama 10 saat pada tiap-tiap bacaan. Pada waktu tersebut kita belum melakukan sebarang aktviti. Kemudian ambil purata daripada bacaan tadi yang telah dilakukan dan di darab dengan 6 untuk mendapatkan KNR untuk selama seminit.
Contoh:-
12 denyutan selama 10 saat x 6 = 72 dsm.
Kadar Nadi Maksimum (KNM)
Kadar nadi maksimun ialah dengan menolak umur daripada angka 220 dimana 220 telah ditetapkan oleh ahli-alhi fisiologi senam sebagai satu angkatap formula.
Contoh:-
Umur subjek ialah 33 tahun.
KNM = 220 – 33
= 187 dsm.
Kadar Nadi Latihan (KNL)
Setelah mendapat KNR, bolehlah ditentukan pula kadar nadi latihan (KNL)
Contoh :-
KNM = 220 – 33(umur)
= 187 dsm
KNR = 12(denyutan untuk sepuluh saat) x 6
= 72 dsm.
KNL = KNM – KNR
= 187 – 72
= 115 dsm.
Kadar Nadi Latihan
Untuk mendapatkan pengiran KNL yang ideal bagi 60% ialah dengan menggunakan formula ini.
Contoh :-
(KNM – KNR) x 0.6 + KNR
= (187 - 72) x 0.6 + 72
= (115) x 0.6 + 72
= 69 +72
= 141 dsm
KEPENTINGAN PENGIRAAN KADAR NADI
1. Mengetahui keupayaan dan kebolehan diri sendiri dalam melakukan senaman.
2. Mengetahui peningkatkan dan mengekalkan kecergasan.
3. Mempertingkatkan pengetahuan kesihatan diri melalui pengiraan denyutan kadar nadi.
4. Memberi kefahaman tentang kepentingan pengiraan kadar denyutan nadi dan mengamalkan Gaya Hidup Cergas dan Gaya Hidup Sihat.
5. Mengenali Formula Karnoven dan seterusnya mengamalkan penjagaan kecergasan diri.

Kaedah Pengajaran Pendidikan Jasmani

Pengenalan.

Spektrum pengajaran adalah satu rangka kerja model pendidikan berdasarkan guru dan murid (Mosston & Ashworth, 1994). Spektrum ini dirangka berdasarkan dua keadaan iaitu :

a) Gaya A: Guru Sebagai pembuat keputusan utama

b) Gaya K : Murid Sebagai pembuat keputusan utama.

Di antara tambahan sembilan keadaan gaya pengajaran setiap satunya dijelaskan berdasarkan siapakah yang membuat keputusan.

Mosston & Ashworth (1994) menyatakan bahawa keputusan transaksi guru-murid boleh dikategorikan kepada 3 set

1. Pra-kesan

2. kesan semasa

3. pasca kesan

Kesan awal

Keputusan pada pra-kesan berhubung kait dengan satu episod perancangan. Mc Cullick, B & Byna, M (2002) mengenal pasti situasi ini sebagai “ Maksud pernyataan atau perancangan”. Keputusan major termasuk di dalam set kesan awal ialah seperti tugasan terperinci yang akan diajar, objektif pengajaran, hasil pembelajaran dan alat kelengkapan (ABM, BBM dan BBB)

Kesan Semasa

Keputusan kesan semasa berhubung kait dengan transaksi bersemuka antara guru dan murid di dalam persekitaran belajar. Mosston & Ashworth menggambarkan kesan semasa fasa membuat keputusan sebagai ‘ meletakkan perancangan (keputusan kesan awal) kepada tindakan. Terdapat 3 komponen dalam set keputusan kesan semasa :

a) Jangkaan peranan guru dan murid

b) Demonstrasi tugasan yang akan dilakukan atau pembentangan penyelesaian masalah

c) Penerangan prosedur penggunaan alatan (kehendak tugasan, masa keputusan, postur, kuantiti, jarak waktu, pakaian dan lokasi) yang perlu dipatuhi semasa melakukan tugasan atau menyelesaikan masalah.

Pasca Kesan

Fokus set kesan selepas ialah pentaksiran/ penilaian dan maklum balas berkaitan prestasi murid dan menyediakan pentaksiran /penilaian pengalaman guru-murid. “Setiap gaya pengajaran di dalam spektrum adalah berdasarkan peralihan keputusan yang sistematik (Pra-kesan, Kesan dan pasca kesan) antara guru-murid” (Goldberg dan Gerney, 1986). Spektrum dibahagikan kepada dua kelompok gaya pengajaran

Ø Produktif – kapasiti menghasilkan pengetahuan dan kemahiran baru

Ø Reproduktif – kapasiti menghasilkan semula ilmu dan kemahiran yang diketahui.

Kelompok reproduktif termasuklah arahan, latihan, tindak balas, tindak balas dan pemasukan kaedah baru. Dalam gaya pengajaran reproduktif pelbagai jangkaan guru-murid digambarkan. Isi yang spesifik diperlukan menerusi bilangan pendekatan membuat keputusan, latihan kemahiran spesifik dan maklum balas. Pengajaran behaviors merujuk kepada haya pengajaran A, B, C, D dan E.

Kelompok produktif termasuklah penemuan terbimbing, penemuan tertumpu, penumpuan mencapah, reka bentuk pembelajaran individu, gaya pembelajaran kendiri dan daya usaha dan ia merujuk kepada F, G, H, I, J dan K. Dalam gaya pembelajaran produktif murid diberi gambaran satu masalah atau persoalan dan kemudian diberikan masa untuk meneroka penyelesaian masalah. Semasa penemuan sama ada menjurus atau mencapah, murid meneroka dan merentasi pengetahuan dan menghasilkan ilmu baru. Proses kognitif merentasi memori dan mencetuskan ingatan semula. Selalunya proses penemuan ini menghasilkan motivasi intrinsik.

Spektrum yang menggabung pelbagai kaedah umum yang mana guru dan pelajar masing-masing akan memainkan peranan dan bertanggungjawab dalam hasil pengajaran dan pembelajaran. Spektrum ini telah membahagikan gaya dan kaedah pengajaran kepada dua aspek iaitu

· Berpusatkan Guru

· Berpusatkan Pelajar

Gaya Arahan (A)

Satu gaya tradisional di mana guru mengawal sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran. Guru menjadi tumpuan utama dari mula hingga akhir. Dalam erti kata lain, guru akan membuat keputusan terhadap perjalanan P&P di dalam kelas. Kaedah ini akan memberi peluang guru menggunakan kuasa autonomi untuk memberikan arahan satu persatu, melakukan demonstrasi dan berhak memberikan komen dan ulasan terhadap prestasi murid-murid. Oleh itu, murid perlu memberikan perhatian sepenuhnya terhadap arahan dan pengajaran daripada guru. Murid akan meniru setiap perlakuan guru.

Kaedah ini sememangnya sesuai untuk satu aktiviti aras yang tinggi dan perlu mengutamakan keselamatan. Keperluan gaya ini juga sesuai ketika masa P&P adalah terhad dan tidak mencukupi masa. Oleh itu masa murid untuk mempelajari sesuatu tajuk menjadi terhad. Ia juga sesuai untuk pembelajaran pada peringkat awal bagi memudahkan murid memahami tajuk. Sebagai contoh ialah pembelajaran pergerakan asas aktiviti roda kereta dan hambur tangan. Aktiviti ini merupakan satu aktiviti aras tinggi yang memerlukan arahan daripada guru secara terus menerus. Dalam tunjang 2 pembelajaran lompat tinggi juga merupakan satu aktiviti aras tinggi yang memerlukan arahan dan perhatian lebih daripada guru.

Gaya Latihan (B)

Gaya pengajaran ini merupakan kesinambungan daripada gaya pengajaran arahan yang mana guru bertanggungjawab terhadap semua keputusan dalam P&P. Dalam pengajaran guru akan memberikan tunjuk ajar kepada murid dan murid berpeluang melakukan latihan secara beransur maju dan berperingkat. Guru akan memberikan penerangan berkaitan dengan aktiviti yang dilakukan atau pun guru akan melakukan demonstrasi untuk melakukan aktiviti. Guru juga akan memberikan penjelasan dan menentukan tiap-tiap yang ingin di ajar. Guru juga akan sentiasa memerhatikan murid dan akan memberikan maklum balas, tunjuk ajar dan bersoal jawab dengan murid. Murid melakukan latihan yang telah ditetapkan oleh guru.

Seperti gaya Arahan, gaya latihan juga sesuai untuk P&P yang mempunyai masa yang terhad, pembelajaran peringkat awal tetapi gaya latihan memberikan murid masa yang lebih untuk berlatih. Contohnya ialah Pembelajaran kemahiran olahraga. Sekiranya dirujuk pada taburan pembahagian masa pengajaran olahraga memiliki masa pengajaran yang singkat untuk mengajarkan kemahiran asas. Oleh itu, murid harus diberikan masa yang lebih untuk mereka berlatih sendiri agar mempercepatkan proses pembelajaran.

Semak Bergandingan/Timbal Balik (C)

Gaya ini mengkehendaki murid untuk melakukan latihan secara berpasangan namun demikian secara dasarnya kaedah ini masih menetapkan guru menentukan apa yang akan dipelajari dan memberikan penerangan terhadap aktiviti yang akan diajarkan kepada murid. Guru juga akan melakukan demonstrasi lanjutan untuk menguji perlakuan murid. Dalam pengajaran aktiviti secara berpasangan. Seorang murid akan menjadi pemerhati dan seorang lagi akan melakukan sesuatu aktiviti. Penilaian terhadap pelajar adakan berdasarkan kriteria perlakuan yang telah disediakan oleh guru.

Pada permulaan P&P guru akan bertanggungjawab sepenuhnya. Murid akan melakukan aktiviti secara berpasangan. Guru akan menyediakan senarai semak dan lampiran gambar kepada pelajar. Pelajar akan menjadi penilai yang menilai perlakuan pasangan mereka. Sebagai contoh ialah dalam mengajar kemahiran menghantar permainan bola jaring. Guru akan membekal kepada pasangan murid senarai semak butir-butir lakuan menghantar bola. Selain itu murid juga akan dibekalkan dengan gambar lakuan yang betul. Oleh itu, murid yang bertindak sebagai penilai akan menilai dan menandakan senarai semak lakuan yang betul. Kemudian murid ini akan bertukar peranan.

Gaya Semak Kendiri (D)

Gaya ini sesuai bagi perlakuan yang mudah. Apabila perlakuan yang mudah dilakukan oleh murid, maka akan muda bagi murid tersebut untuk mengenal pasti seterusnya menilai sendiri akan kesilapan perlakuan yang dilakukannya. Namun kelemahan kaedah pengajaran semak kendiri ini ialah ia menghadkan perhubungan interaksi sosial guru dan murid.

Sama seperti gaya berpusatkan guru yang lain, gaya semak kendiri ini turut tidak terkecuali. Guru akan menentukan apa yang dipelajari, memberikan penerangan sebelum memulakan pengajaran. Namun murid akan bertanggungjawab dalam menilai perlakuan diri. Misalnya, dalam melakukan kemahiran menyangga bola tampar, murid akan dibekalkan dengan gambar turutan kemahiran menyangga yang betul manakala murid pula akan melakukan aksi tersebut dengan berdasarkan gambar setelah diberikan penjelasan dan penerangan oleh guru.

Gaya Inklusif/ peningkatan (E)

Satu-satunya pengajaran yang berpusatkan guru yang memberikan peluang kepada murid satu keistimewaan untuk memilih tahap pembelajaran mereka mengikut tahap dan kemampuan mereka. Murid akan memilih sendiri tahap dalam prestasi mereka sebelum melakukan aktiviti. Aktiviti yang masih ditentukan oleh guru kriteria pembelajarannya.

Kelebihan aktiviti ini ialah ia memberikan murid peluang untuk merasai kepuasan dan kejayaan dalam Pendidikan Jasmani. Semua muri akan berupaya untuk melakukan aktiviti walaupun berbeza kebolehan diri. Peningkatan kemahiran kendiri murid dan motivasinya. Misalnya, dalam melakukan aksi kemahiran lompat tinggi, murid bebas untuk memilih ketinggian palang lompat tinggi.

Penemuan terbimbing (F)

Kaedah yang juga dikenali sebagai kaedah limitasi juga merupakan satu kaedah yang memberikan banyak peluang untuk meluahkan perasaan, mencuba dan menjadi seseorang yang kreatif tetapi perlakuan yang terhad akibat tugas-tugas daripada guru. Kelebihan gaya pengajaran ini ialah, ia membenarkan penglihatan yang lebih oleh pelajar dalam proses pembelajaran dan mengambil kira perbezaan di kalangan murid serta mempunyai peluang belajar mengikut tahapnya sendiri. Kaedah ini merupakan kaedah yang mana guru akan menetapkan tugasan dengan menyediakan pelbagai soalan yang hanya menjuruskan kepada satu jawapan sahaja. Kemudian, guru akan memberikan peluang/ masa untuk murid berfikir mencari jawapan. Namun sekiranya murid gagal untuk menjawab, guru akan menukar soalan kepada soalan yang lain namun masih menjurus kepada jawapan yang sama. Pada kaedah ini, guru akan merancang proses pengajaran dan pembelajaran. Namun murid tetap terlibat dalam mencapai objektif. Guru bertindak sebagai penyoal (questioning) kepada murid. Manakala murid akan bertindak sebagai penemu atau pembuka (uncovering) terhadap persoalan yang dinyatakan oleh guru. Dalam hal ini guru biasanya akan membantu murid sehingga murid memahami dan jelas terhadap sesuatu tajuk atau perkara. Misalnya guru akan berbincang dengan murid terhadap ciri-ciri keselamatan pada pakaian sukan yang ada pada masa kini dan masa depan. Guru akan membimbing murid sehingga mencapai objektif seperti dapat menghasilkan satu jenis pakaian sukan yang memiliki ciri-ciri keselamatan berdasarkan sukan.

Gaya pengajaran berpusat (G)

Guru akan merancang pembelajaran ini dengan menetapkan beberapa persoalan dan tugasan. Murid pula akan bertindak untuk mencari jawapan yang paling hampir. Guru akan bertindak sebagai pemandu arah. Murid pula bertindak sebagai pencari jalan keluar. Contoh aktiviti ialah murid melakukan perbincangan berkenaan dengan sejarah beberapa jenis sukan di Malaysia. Guru akan membantu murid dengan memberikan klu-klu atau maklumat yang hampir berkaitan.

Gaya Penemuan Bercapah (H)

Dalam gaya ini, guru akan menetapkan satu tugasan yang mempunyai pelbagai jawapan. Tugasan ini mempunyai banyak pilihan jalan penyelesaiannya. Kemudian, guru akan mendorong dan menggalakkan murid untuk menilai setiap jalan penyelesaian tersebut dan membuat perbandingan antara jawapan tersebut. Perbandingan antara jawapan ini adalah satu cara untuk seseorang murid tersebut menilai keberkesanan jawapan yang diberikan.

Kaedah ini sesuai bagi aktiviti yang berbentuk pembangunan satu pasukan. Kelebihan kaedah ini ialah menggalakkan murid berfikir dan memupuk sikap kerjasama antara mereka. Misalnya, guru menetapkan tugasan murid adalah mencari teknik yang sesuai bagi kemahiran olahraga acara padang lompat jauh. Tugasan yang satu, tetapi mempunyai banyak pilihan jawapannya, antaranya ialah kayuh, layar dan melayang. Murid akan mencari mana-mana jawapan dengan melakukan semua gaya tersebut seterusnya menilai keberkesanannya dari segi jarak lompatan.

Gaya program individu – reka bentuk pelajar. (I)

Gaya ini adalah kompleks kerana ia memerlukan tumpuan masa yang panjang memahami tugasan, masalah dan muri juga perlu berfikir secara logik dan sistematik. murid akan menetapkan sendiri tugasan dan menyelesaikannya mengikut kebolehan individu.

Guru akan membantu murid sebagai penasihat. Murid akan merancang program atau aktiviti pembelajaran seterusnya murid sendiri yang akan menyelesaikan masalah. Contohnya merancang satu pergerakan kreatif bagi membentuk persembahan. Pergerakan kreatif tersebut akan dibantu oleh guru dengan memurnikan lagi persembahan kreatif mereka.

Gaya Pembelajaran terdorong (J)

Guru akan memantau proses pembelajaran manakala murid pula akan menjadi perancang program atau aktiviti pembelajaran. Pelajar berusaha sendiri untuk menetapkan tugasan mereka serta memilih gaya pembelajaran kendiri. Gaya ini seolah-olah memberikan murid autonomi untuk mengambil alih tugasan guru dengan mengawal kelas, merancang program dan aktiviti pembelajaran. Sebagai contoh murid akan mengaplikasikan kemahiran olahraga dan perlu mengaplikasikan satu sesi pengajaran PJ.

Pembelajaran Kendiri (K)

Guru akan bertindak sebagai pemerhati sahaja. Murid akan bertindak mengambil alih tugas seorang guru. Murid akan menetapkan sendiri apa yang akan dipelajari dan menetapkan pendekatan sendiri untuk mencapai objektif pembelajaran mereka. Murid diberikan hak untuk membuat keputusan sendiri. Contoh aktiviti yang sesuai ialah melakukan kemahiran servis bola tampar yang pelbagai. Murid akan menetapkan sendiri objektif yang ingin dicapainya dalam melakukan servis yang pelbagai. Misalnya murid ingin melakukan 2 daripada 3 kemahiran servis bola tampar dengan betul.

p/s : untuk gaya A-E ia merupakan strategi berpusatkan guru manakala F-K adalah berpusatkan murid.

REGANGAN

Regangan atau latihan fleksibiliti adalah salah satu komponen yang palingkurang dilakukan dalam aktiviti senaman biasanya. Di gym sendiri saya jarang lihatyang melakukannya. Fleksibiliti atau kelenturan adalah salah satu komponen yangdimasukkan dalam komponen kesihatan selain komposisi badan, daya tahan otot,kekuatan otot dan kardiovaskular.Tambahan pula kajian menunjukkan seseorang itu dapat meningkatkanpemulihan dan prestasi melalui latihan fleksibiliti. Latihan fleksibiliti meningkatkan jarakpergerakan atau
Range of Motion
(ROM). Regangan boleh dilakukan sebagai satuaktiviti sendiri dan bukannya wajib dilakukan sebelum atau selepas latihan.Terdapat beberapa jenis teknik regangan :

Regangan Dinamik

Regangan dinamik menggunakan momentum yang sederhana dan jarak pergerakan hampir penuh. Regangan dinamik telah terbukti mengurangkan keketatan otot (muscle tightness) yang merupakan salah salah faktor peningkatan kecederaan musculotendinous. Banyak kajian menyokong rengangan dinamik sebelum latihan jikadibandingkan regangan statik. Kajian juga menunjukkan penurunan 30% dalam kekuatan dan kuasa setelah melakukan regangan statik sbelum latihan. Regangan Dinamik;
- mengurangkan keketatan otot
- mengurangkan rasa sakit otot
- sebagai aktiviti memanaskan badan sebelum latihan
- persediaan untuk pertandingan

Tujuan dari regangan dinamik adalah untuk pemanasan ligamen, otot dantendon yang sebahagian besar akan digunakan dalam latihan. Contoh regangan
dinamik adalah meniru gerakan yang digunakan dalam sukan tertentu, seperti
menyepak bola, menghayun kayu pemukul dan pelbagai lagi sesuatu dengan aktiviti
akan dilakukan. Pergerakan dilakukan dalam kadar yang sederhana.
Regangan dinamik tidak boleh digunakan untuk meningkatkan jarak pergerakan
otot (range of motion). Untuk meningkatkan jarak pergerakan otot perlu memilih
regangan statik atau lebih baik menggunakan propriopseptif neuromuscular
facilitation (PNF).

Regangan Balistik

Regangan balistik memaksa meningkatkan jarak pergerakan otot dengan
menggunakan momentum. Regangan balistik mempunyai tiga tahap utama;
1. Fasa awal – aksi konsentris
2. Fasa meluncur – bergantung pada momentum yang dihasilkan pada fasa awal
3. Fasa pengurangan – tindakan eksentrik bila otot melewati jarak pergerakan otot
Untuk menggunakan regangan balistik, anda akan menggunakan kontraksi otot paksa
dari otot antagonis dengan cara mendorong atau ayunan anggota badan untuk
melampau jarak pergerakan otot. Jenis gerakan ini tidak membolehkan regangan otot
berehat dan menyesuai. Regangan balistik tidak sesuai digunakan kecuali untuk atlet
elit yang dijaga oleh seorang jurulatih berkelayakan. Antara sukan yang memerlukan
regangan balistik seperti gymnastik, tarian ballet, sukan mempertahankan diri. Contoh regangan balistik adalah seperti membongkokkan badan dan mencecah tangan ke kaki dengan cara bouncing.

Regangan Statik

Regangan statik terbahagi kepada dua iaitu regangan statik pasif dan regangan
statik aktif. Regangan statik pasif tidak memerlukan bantuan sementara regangan
statikaktif memerlukan kontraksi otot untuk menahan regangan. Contoh regangan statik
pasif adalah meregangkan hamstring di mana anda meletakkan kaki anda di kerusi.
Tidak ada usaha lain yang diperlukan untuk menahan regangan tersebut. Contoh regangan statik aktif adalah di mana seseorang berada dalam keadaan lunge di mana otot agonis dan asas akan digunakan untuk menjaga badan supaya tegak dalam kedudukan yang dikehendaki. Ketegangan dari agonis dalam regangan statik aktif membantu mengendurkan otot-otot yang diregangkan melalui reciprocal inhibition. Dalam bahasa mudah, satu otot bekerja, satu otot tidak bekerja.
Regangan statik biasa dilakukan dalam banyak latihan dan pergerakan. Ia digalakkan
dilakukan selepas latihan bebanan untuk memastikan aliran darah dan nutrisi ke otot
yang bekerja. Adakah regangan statik sesuai dilakukan dalam latihan? Saya sering
melihat ada orang melakukan regangan ketika sedang melakukan. Menurut kajian,
regangan statik yang dilakukan semasa latihan boleh mengurangkan kekuatan
sehingga 30% atau lebih. Jadi bagi mereka yang melakukan regangan ketika latihan
tidak mampu mengangkat bebanan maksima.

Regangan Isometrik


Regangan isometrik hampir sama seperti regangan PNF. Satu kontraksi
isometrik terjadi ketika regangan otot dibuat dalam kelompok otot tanpa perubahan
panjang otot. Regangan ini dilakukan dengan permukaan tidak bergerak atau objek.
Regangan isometrik tidak digalakkan untuk mereka yang tulangnya masih membesar
iaitu kanak-kanak dan remaja. Regangan isometrik juga tidak boleh digunakan untuk
otot yang cedera kecuali dengan pengawasan pakar. Regangan isometrik juga tidak
sesuai ketika otot masih sejuk dan digalakkan selepas latihan. Contoh mudah regangan
isometrik ini adalah melakukan gerakan split.

Regangan Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

PNF merupakan regangan yang paling baik untuk meningkatkan jarak
pergerakan otot. Regangan isometrik tidak menggunakan bantuan manakala PNF
menggunakan bantuan seorang lagi. Kebiasaanya PNF digunakan dalam terapi fizikal,
rehabilitasi yang mana julat pergerakan menjadi limit disebabkan kecederaan. PNF
juga mampu meningkatkan masa pemulihan selepas latihan bebanan.Bagi memulakan, regangan dilakukan untuk 6 saat dengan bantuan tolakan
atau tarikan seorang lagi. Kemudian kumpulan otot yang diregangkan itu dibiarkan
sekitar 30 saat. Proses diulang kembali. PNF dibahagi kepada dua iaitu pasif dan aktif.
Bagaimana PNF bekerja?
Organ tendon golgi (GTO) akan merehatkan otot selepas kontraksi dilakukan
lebih dari 6 saat. Kontraksi isometrik dan kontraksi konsentris digunakan segera
sebelum regangan pasif memudahkan autogenic inhibition. Autogenic inhibition adalah
relaksasi reflek yang berlaku pada otot yang sama di mana organ-organ tendon golgi
dirangsang. Manakala otot bertentangan mencapai reciprocal inhibition. Reciprocal
inhibition adalah relaksasi otot reflek yang berlaku pada otot bertentangan di mana
tendon golgi dirangsang. Terdapat 4 teknik asas PNF:

1. Tahan-Rehat
2. Kontrak-Rehat
3. Kontrak-Rehat dengan Kontrak Antagonis
4. Dinamik/Balistik Tahan-Rehat
Search